Electricitat

  • Instal·lacions elèctriques completes, escomeses,  quadres elèctrics, centralitzacions de comptadors, adaptació d’instal·lacions antigues segons normativa.
  • Instal·lació completa de porters i videoporters, substitució d’equips antics en habitatges i comunitats.
  • Substitució i reforma d’interruptors i endolls, cablejat en instal·lacions existents, reparació i substitució de diferencials, ICPs, magneto tèrmics…Reparació de curtcircuits, fuites i falsos contactes.
  • Ampliacions o reduccions de potència, instal·lació de proteccions contra sobretensions.
  • Revisió i certificació d’instal·lacions (emissió de butlletins i certificats oficials), estudis i projectes.